Pre občanov

 
 
zverejnené dňa  20.06.2024

OU-Prešov-oznámenie.pdf (281483)

zverejnené dňa 28.05.2024
 
zverejnené 29.04.2024
 
zverejnené 29.04.2024
 
zverejnené dňa  13.03.2024
 
zverejnené dňa 22.01.2024
 
 
OZNAM-  Otváracie hodiny - Pošta.pdf (217777)
 

propagacia_Vyzva_poslancov_2023.pdf (1363553)

PHR a SRO Krajná Poľana.pdf (1554840)

Voľby EUROPARLAMENT 

Zápisnica z EUROVOLIEB 2024.pdf (3449924)

 
zverejnená dňa 10.06.2024

Voľby prezidenta SR

Zápisnica z OVK o priebehu hlasovania volieb vo voľbách prezide.pdf (570323)

Zápisnica _VOĽBA PREZIDENTA SR 2024_.pdf (706555)

 
zverejnené dňa 29.01.2024

Voľby NR SR 2023

voľby -NR SR 2023.pdf (8101151)-zverejnenie výsledkov
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VOĽBY DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ  A SAMOSPRÁVNYCH KRAJOV

Zverejnenie výsledkov volieb do samosprávy obce Krajná Poľana.pdf (248681)

zverejnené dňa 29010.2022 o 10:45 hod.
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ROZPOČTY   A  ZÁVEREČNE  ÚČTY

Schvaleny_rozpocet_2024-2026_verzia_1 (1).pdf (689840)

 

Zaverecny_ucet_obce_za_rok_2022 (1).pdf (1044000)

 

Schválený rozpočet 2023-2025.pdf (843107)

Záverečný_účet_obce_za_rok_2021.pdf (971933)

MULTIFUNKČNÉ IHRISKO-publicita .pdf (834797)

 

plagát publicity. rekonštrukcia kultúrneho domu pdf (428425)

 
 
 
 
Záznam z rokovania OZ  č.4 zo dňa 28.12.2021  2021_12_28_16_40_06.mp3 (70335842)
zverejnené dňa 29.12.2021

Žiadosť o prenájom nebytových priestoroch v KD.pdf (160095)

zverejnené dňa 09.12.2021

Zaznam z rokovania OZ  č.32021.mp3 (77011068)

Zverejnené dňa 28.11.2021
 

Záverečny účet obce  za rok 2020 -   pdf (898403)

 
 
Zverejnený dňa 04.01.2021

 

OZ zo dňa 29.12.2020.mp3 (92250696)

OZ zo dňa 04.12.2020.mp3 (92893935)

OZ 1/2020 2020_04_28_16_38_01.mp3 (106777703)

 

Nariadenie č.5 obecného úradu Krajná Poľana -2019.pdf (7793185)

zverejnené dňa 09.12.2019
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schválený rozpočet 2020 2022 .pdf (695487)

POH_obce_Krajna_Poľana_2016-2020_PO.pdf (662706)

Rozpočet na rok 2019-2021.pdf (544991)

 

Informácia pre občanov.pdf (316825)

 

Plagát - sanácia skládky v obci Krajná Poľana.pdf (213951)

Výzva na predkladanie ponúk OPATRENIA MIMO VODNÉHO TOKU V OBCI .pdf (54328

 

zverejnenie výzvy na odstránenie čiernej skládky v obci Krajná Poľana.zip (2827057)

odstránenie nel.skládok a vybudovanie kontaj.stojísk.zip (129161)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

interná smernica o prijímaní a vybavovaní podnetov o protispoločenskej činnosti. pdf ( 2462370)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Platné VZN obce-  Krajná Poľana

 
 
 
 

Dodatok č. 3 k  VZN č.7/ 2018 o finanncovaní základných umeleckých škôl, materských škôl, jazykových škôl a školských zariadení zriadených na území obce v zriad.na území obce Kr.Poľana pdf (461638)

VZN č.1-2020 o kom.odpade .......pdf (497613)

VZN zverejnené dňa 16.12.2019

VZN č.4-2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín a výške príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni.pdf (646904)

VZN č.4/2019 -zverejnené 04.12.2019

VZN č.3/2019 o podmienkách  poskytovania dotácie z rozpočtu obce.pdf (1891404)

VZN č.2-2019 o záväznej časti ÚPN obce KRAJNÁ POĽANA.pdf (254688)

VZN č.1-2019 o určení miesta a času  zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.....pdf (250349)

VZN č.7-2018 o financovaní škôl a škol.zariadení.pdf (904477)

 

VZN č.3 - 2017 o určení miesta a času zápisu .pdf (501695)

VZN č.2 -  2017 o miestnej dani za psa.pdf (660381)

VZN č.1-2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými sta.pdf (7517512)

 

VZN č.4- 2014 miestnej dani,pozemky,stavby a byty. pdf (990910)

VZN č.1-2014 o finan.škôl.pdf (506181)

Zadanie pre spracovanie nvrhu UPN_O Krajna Poľana.pdf (200633)

Generel dopravnej infr.Preš.kraja.pdf (619959)

Rýchlostná cesta R4.pdf (3518826)

PHSR Krajná Poľana pdf (1412785)