Pre občanov

VZN 32018,ktorým sa zrušuje VZN obce Krajná Poľana č.12011 Prevádzkový poriadok pre pohrebiska na území obce Krajná Poľana (1).pdf (777063)

VZN 22018,ktorým sa zrušuje VZN obce Krajná Poľana č.12012 o vytváraní životného prostredia ,ochrane verejného poriadku a zelene (2).pdf (751311)

 

VZN 12018,ktorým sa zrušuje VZN obce Krajná Poľana č.12017 o podrobnostiach zásobovania pitnou vodou obyvateľstva v období krízovej situácie na území obce Krajná Poľana (2).pdf (801136)

Návrh VZN č.1/2018 VZN o podrobnostiach zásobovania pitnou vodou obyvateľs.pdf (788208)

 

 

Návrh VZN. VZN č. 3/2018 Prevádzkový poriadok pre pohrebiska na území obce Krajná Poľana

 

Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020.pdf (667655)

Rozpočet obce na rok 2018.pdf (2847901)

 

Kalendár zberu komunálneho a separovaného odpadu v roku 2018.pdf (1240889)

zápisnica zo zhromaždenia občanov zo dňa 09.12.2017.pdf (1306400)

 

zverejnenie výzvy na odstránenie čiernej skládky v obci Krajná Poľana.zip (2827057)

Záverečný účet obce za rok 2016.pdf (4412135)

odstránenie nel.skládok a vybudovanie kontaj.stojísk.zip (129161)

Štatút obce Krajná Poľana.pdf (7303573)

ROZPOČET OBCE na rok 2017.pdf (2019454)

 

 

))smernica č.1 o prevádzke služobného vozidla v podmienkach obce .pdf (798630)

Interná smernica o príjmaní a vybavovaní podnetov o protispoloč.pdf (2435987)

ORGANIZAČNÝ PORIADOK.pdf (1037378)

PORIADOK ODMEŇOVANIA ZAMESTNANCOV.pdf (779958)

PRACOVNÝ PORIADOK ZAMESTNANCOV.pdf (4979623)

ZÁSADY HOSPODÁRENIA A NAKLADANIA S MAJETKOM OBCE.pdf (2688601)

Platné VZN obce-  Krajná Poľana

VZN č.3 - 2017 o určení miesta a času zápisu .pdf (501695)

VZN č.2 -  2017 o miestnej dani za psa.pdf (660381)

VZN č.1-2015-celok.o triedení odpadu. pdf (668003)

VZN č.4- 2014 miestnej dani,pozemky,stavby a byty. pdf (990910)

VZN č.1- 2014 financovaní MŠ a ZŠ na území obce v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Krajná Poľana.pdf (990910)

VZN č.5-2012 miestne poplatky za KO pdf (1089869)

VZN č.4-2012  miestnej dane  za  užívanie VP.pdf (709391)

VZN č.1-2012.o vytváraní zdravého ŽP ....pdf (1679282)

Zadanie pre spracovanie nvrhu UPN_O Krajna Poľana.pdf (200633)

Generel dopravnej infr.Preš.kraja.pdf (619959)

Rýchlostná cesta R4.pdf (3518826)

záverečný účet 2015.pdf (4186351)

PHSR Krajná Poľana pdf (1412785)

POĽ. DRUŹSTVO ONDAVA.pdf (426783)