Pre občanov

Výsledky volieb v Krajnej Poľane.pdf (347485)

Návrh kúpnej zmluvy VVS a s. Košice.pdf (2275728)

 
 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Kraj.pdf (230512)

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastup.pdf (282374)

Vydávanie nájomného za užívanie poľnohospodárskej pôdy - oznámenie.pdf (235227)

Plagát - sanácia skládky v obci Krajná Poľana.pdf (213951)

oznámenie o vymenovaní  zapisovateľa miestnej volebnej komisie.pdf (162910)

OZNAM.pdf (98752)

Určenie volebného obvodu,počtu poslancov a počtu obyvateľov do .pdf (189635)

Informácia pre voliča.pdf (734771)

VZN č.7-2018 o financovaní základných umemeleckých škôl, maters.pdf (855922)

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Krajná Poľana.pdf (3401880)

Záverečný účet obce za rok 2017.pdf (4698549)

VZN obce Krajná Poľana č.6-2018 o vyhradení miest  a určení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov......001)

VZN obce Krajná Poľana č.5-2018  pre prevádzkový poriadok pre pohrebiská.pdf (2848161)

VZN obce Krajná Poľana č.4- 2018 ktorým sa zrušuje VZN obce Krajná Poľana č.1-2014 o financovaní základných umemeckých škôl, materských škôl .......pdf (970441)

Výzva na predkladanie ponúk OPATRENIA MIMO VODNÉHO TOKU V OBCI .pdf (5432836)

VZN 32018,ktorým sa zrušuje VZN obce Krajná Poľana č.12011 Prevádzkový poriadok pre pohrebiska na území obce Krajná Poľana (1).pdf (777063)

VZN 22018,ktorým sa zrušuje VZN obce Krajná Poľana č.12012 o vytváraní životného prostredia ,ochrane verejného poriadku a zelene (2).pdf (751311)

 

VZN 12018,ktorým sa zrušuje VZN obce Krajná Poľana č.12017 o podrobnostiach zásobovania pitnou vodou obyvateľstva v období krízovej situácie na území obce Krajná Poľana (2).pdf (801136)

Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020.pdf (667655)

Rozpočet obce na rok 2018.pdf (2847901)

 

Kalendár zberu komunálneho a separovaného odpadu v roku 2018.pdf (1240889)

 

zverejnenie výzvy na odstránenie čiernej skládky v obci Krajná Poľana.zip (2827057)

 

Záverečný účet obce za rok 2016.pdf (4412135)

odstránenie nel.skládok a vybudovanie kontaj.stojísk.zip (129161)

Štatút obce Krajná Poľana.pdf (7303573)

 

 

))smernica č.1 o prevádzke služobného vozidla v podmienkach obce .pdf (798630)

Interná smernica o príjmaní a vybavovaní podnetov o protispoloč.pdf (2435987)

ORGANIZAČNÝ PORIADOK.pdf (1037378)

PORIADOK ODMEŇOVANIA ZAMESTNANCOV.pdf (779958)

PRACOVNÝ PORIADOK ZAMESTNANCOV.pdf (4979623)

Platné VZN obce-  Krajná Poľana

VZN č.3 - 2017 o určení miesta a času zápisu .pdf (501695)

VZN č.2 -  2017 o miestnej dani za psa.pdf (660381))

VZN č.1-2015-celok.o triedení odpadu. pdf (668003)

VZN č.4- 2014 miestnej dani,pozemky,stavby a byty. pdf (990910)

VZN č.1-2014 o finan.škôl.pdf (506181)

VZN č.5-2012 miestne poplatky za KO pdf (1089869)

Zadanie pre spracovanie nvrhu UPN_O Krajna Poľana.pdf (200633)

Generel dopravnej infr.Preš.kraja.pdf (619959)

Rýchlostná cesta R4.pdf (3518826)

PHSR Krajná Poľana pdf (1412785)