Pre občanov

Uloženie písomnosti.pdf (166241)

 

PONUKY_PRACE_OD_26._07._2021.pdf (220999)

Majetkové pomery verejného funkcionára za rok 2020.pdf (10949842)

Záverečny účet obce  za rok 2020 -  návrh pdf (898403)

 
 
Zverejnený dňa 04.01.2021

 

OZ zo dňa 29.12.2020.mp3 (92250696)

OZ zo dňa 04.12.2020.mp3 (92893935)

OZ 1/2020 2020_04_28_16_38_01.mp3 (106777703)

zverejnené dňa 02.12.2020
Majetkové priznanie starostu obce za rok 2019.pdf (18386906)
 

_Zaverecny_ucet_obce_za_rok_2020.pdf (896845)

Plán kontrolnej činnosti II.polrok  2020- hlavný kontrolór.pdf (1185047)

zverejnené dňa 12.06.2020

Oznámenie o nástupe  uvoľneného miesta poslanca  pdf (293499)

zverejnené dňa 14.01.2020

Vzdanie sa mandátu poslanca - oznámenie .pdf (162449)

Dodatok č.2 k VZN č.7-2018.pdf (533877)

Nariadenie č.5 obecného úradu Krajná Poľana -2019.pdf (7793185)

zverejnené dňa 09.12.2019

 

 
 

Kalendár zberu triedeného KO na rok 2021.pdf (793521)

Kalendár zberu komunálneho odpadu v roku 2021 pdf (230036)

 
Voľby  NR SR 2020
 

Informácia voličom- voľby NR SR 2020.pdf (993233) - 

zverejnené 12.11.2019

-oznámenie elektronickej adresy pre voľby do NR SR 2020 .pdf (405172)

voľba_poštou.docx (15568)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Schválený rozpočet 2020 2022 .pdf (695487)

Záverečný učet obce za rok 2018.pdf (476339)

POH_obce_Krajna_Poľana_2016-2020_PO.pdf (662706)

Rozpočet na rok 2019-2021.pdf (544991)

 

Informácia pre občanov.pdf (316825)

 

Oprava výsledkov volieb hlasov u poslancov.pdf (339633)

Plagát - sanácia skládky v obci Krajná Poľana.pdf (213951)

Výzva na predkladanie ponúk OPATRENIA MIMO VODNÉHO TOKU V OBCI .pdf (54328

 

zverejnenie výzvy na odstránenie čiernej skládky v obci Krajná Poľana.zip (2827057)

odstránenie nel.skládok a vybudovanie kontaj.stojísk.zip (129161)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

interná smernica o prijímaní a vybavovaní podnetov o protispoločenskej činnosti. pdf ( 2462370)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Platné VZN obce-  Krajná Poľana

VZN č.1-2020 o kom.odpade .......pdf (497613)

VZN zverejnené dňa 16.12.2019

VZN č.4-2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na nákup potravín a výške príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni.pdf (646904)

VZN č.4/2019 -zverejnené 04.12.2019

VZN č.3/2019 o podmienkách  poskytovania dotácie z rozpočtu obce.pdf (1891404)

VZN č.2-2019 o záväznej časti ÚPN obce KRAJNÁ POĽANA.pdf (254688)

VZN č.1-2019 o určení miesta a času  zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.....pdf (250349)

VZN č.7-2018 o financovaní škôl a škol.zariadení.pdf (904477)

 

VZN č.3 - 2017 o určení miesta a času zápisu .pdf (501695)

VZN č.2 -  2017 o miestnej dani za psa.pdf (660381)

VZN č.1-2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými sta.pdf (7517512)

 

VZN č.4- 2014 miestnej dani,pozemky,stavby a byty. pdf (990910)

VZN č.1-2014 o finan.škôl.pdf (506181)

 

VZN č.5-2012- o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné .pdf (1029387)

 

Zadanie pre spracovanie nvrhu UPN_O Krajna Poľana.pdf (200633)

Generel dopravnej infr.Preš.kraja.pdf (619959)

Rýchlostná cesta R4.pdf (3518826)

PHSR Krajná Poľana pdf (1412785)