Pre občanov

Návrh - záverečný účet  obce za rok 2018.pdf (475993)

HL.KONTROLÓR- VK.pdf (318623)

VZN č.2-2019 o záväznej časti ÚPN obce KRAJNÁ POĽANA.pdf (254688)

§25_UPN-O_Krajna_Poľana-Schema_Verejnoprospesne_stavby.pdf (579029)

UPN-O_Krajna_Poľana-Schema_Zaväzne_casti_riesenia.pdf (602258)

Záväzná_časť_UPN_O_Krajná_Poľana_Návrh_upravený_po_prerokovaní_príloha_VZN.pdf (385814)

POH_obce_Krajna_Poľana_2016-2020_PO.pdf (662706)

Rozpočet na rok 2019-2021.pdf (544991)

 

 Kalendár zberu separovaného odpadu na rok 2019.pdf (667829)

Odvoz komunálneho odpadu 2019.pdf (503831)

 

Informácia pre občanov.pdf (316825)

 

Oprava výsledkov volieb hlasov u poslancov.pdf (339633)

Plagát - sanácia skládky v obci Krajná Poľana.pdf (213951)

Záverečný účet obce za rok 2017.pdf (4698549)

Výzva na predkladanie ponúk OPATRENIA MIMO VODNÉHO TOKU V OBCI .pdf (54328

 

zverejnenie výzvy na odstránenie čiernej skládky v obci Krajná Poľana.zip (2827057)

odstránenie nel.skládok a vybudovanie kontaj.stojísk.zip (129161)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Štatút obce Krajná Poľana.pdf (7303573)

smernica č.1 o prevádzke služobného vozidla v podmienkach obce .pdf (798630)

Interná smernica o prijímaní a vybavovaní podnetov o protispolo.pdf (2462370)

ORGANIZAČNÝ PORIADOK.pdf (1037378)

PORIADOK ODMEŇOVANIA ZAMESTNANCOV.pdf (779958)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Platné VZN obce-  Krajná Poľana

VZN č.1-2019 o určení miesta a času  zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky.....pdf (250349)

VZN č.7-2018 o financovaní škôl a škol.zariadení.pdf (904477)

 

VZN č.3 - 2017 o určení miesta a času zápisu .pdf (501695)

VZN č.2 -  2017 o miestnej dani za psa.pdf (660381)

 
 

VZN č.1-2015-celok.o triedení odpadu. pdf (668003)

 

VZN č.4- 2014 miestnej dani,pozemky,stavby a byty. pdf (990910)

VZN č.1-2014 o finan.škôl.pdf (506181)

 

VZN č.5-2012- o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné .pdf (1029387)

 

Zadanie pre spracovanie nvrhu UPN_O Krajna Poľana.pdf (200633)

Generel dopravnej infr.Preš.kraja.pdf (619959)

Rýchlostná cesta R4.pdf (3518826)

PHSR Krajná Poľana pdf (1412785)